Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost

 

Përmbylljen e projektit “Promovimi i Efiçiencës të Energjisë dhe Burimeve të Ripërtëritshme në Kosovë”

01 10 2014
 

video

Dokumenti

Partneri

Financiran od strane:

Austrian Development Cooperation

Eenergetska efikasnost

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Koliko primenjujete mere energetske efikasnosti?