Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Projektet e realizuara në zbatimin e masave të EE financuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës (BRK) dhe Donatorë

02 12 2014

Donatori

Viti

Vlera financiare/ euro

Kursimi

Masa e zbatuar për EE

Ministria e energjisë dhe minierave (MEM)

2009

60,000.00

 

Promovimi i Gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) për ngrohje të hapësirave dhe shfrytëzim në kuzhinë

Banka Gjermane për Zhvillim  (KfW)

2009

12,228,365.00

  1. supozohet të jetë bërë nga 1.718 amvisëri që kanë shfrytëzuar këto kredi)

Promovimi i efiçiencës së energjisë në amvisëri

(BE)

2009

300,000.00

 

Fushata publike mbi kursimin e Energjisë dhe përmirësimin e Efiçiencës së energjisë (EE)

(MEM), plus  fondet e KFW, Organizatës Gjermane për bashkëpunim teknik (GTZ) dhe  Agjensionit Evropian për Rindërtim (AER)

2009

500,000.00

 

Stimulimi i përdorimit të kolektorëve diellorë për ngrohjen e ujit sanitar dhe paneleve diellore për ndriçim publik

 Organizata Gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ), Qeveria e Kosovës dhe Kuvendet Komunale

2010

   

Promovimi i Efiqencës së Energjisë në nivel Komunal, përmes zbatimit të masave të EE në ndërtesa të publike dhe ndriqim publik

Banka Gjermane për Zhvillim (KfW)

2009-2012

  1. bërë nga 310 NVM që kanë shfrytëzuar këto kredi)
 

Promovimi i efiçiencës së energjisë në Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), përmes zbatimit të masave të EE në ndërtesa

Ministria e zhvillimit ekonomik (MZHE -ish MEM), dhe Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë (ECLO)

2009-2010

500,000.00

 

Stimulimi i përdorimit të kolektorëve diellorë për ngrohjen e ujit sanitar dhe paneleve diellore për ndriçim publik

MZHE, GIZ

2010-2011

572,494.00

0,419 ktoe

Edukim / informim,  investime në ndriçimin efiçient publik në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Ferizaj, Mitrovicë, Drenas, Istog dhe Podujevë.

 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?