Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Komunat Fushë Kosovë dhe Obiliq përfundojnë Planeve për Efiçiencën e Energjisë (PKEE)

16 07 2015

Komuna  e Obiliqit dhe Fushë Kosovës, në fillim të vitit, kanë përfunduan dhe miratuara planet komunale për efiçiencë të energjisë, për periudhën 2014-2020. Hartimi i planeve komunale për efiçiencë të energjisë është përkrahuar nga Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara (UNDP) përmes projektit “Përkrahje për Zhvillim me emetim të ultë”, financuar nga Fondi i Agjencionit Austriak për bashkëpunim (ADA), dhe nga Agjencioni i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.

Deri më tani  planet komunale për efiçiencë të energjisë janë përpiluar dhe miratuar edhe nga 18 komuna të tjera në Kosovë, me përkrahje nga KE dhe te vetëfinancuar, tani janë  20 PKEE 2015-2020 te miratuar ne Kuvendet Komunalë.

 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?